Veebiportaal www.liiges.ee pakub lugejatele rohkelt informatsiooni ühe enamlevinud luu- ja liigesepõletikulise haiguse kohta - Reumatoidartriit. Eesti Reumaliit soovitab kõigil, kel on huvi eelpool mainitud haiguse kohta, tutvuda veebportaaliga vajutades siia. Loe edasi
Jaanuarist 2013 hakkas ilmuma Eesti Reumaliidu väljaanne Reumakiri, mida on võimalik igal soovijal omale paberväljaandena koju kätte tellida. E-ReumaKirjaga liitumine on tasuta! ReumaKirja peaeesmärkideks on hoida ühingu liikmeid kursis Eesti Reumaliidu ja teiste ERL-ga seotud liitude ning ühingute tegevusega, tutvustada eesolevaid üritusi ning teadvustada luu- ja... Loe edasi
Ilmunud on ReumaKirja värske talvine 2014 a. number, mida saate lugeda ja alla laadida meie kodulehelt: vajuta siia. ReumaKirja on võimalik tellida lisaks ka paberkandjal. ReumaKirja saab tellida telefoninumbril +372 534 355 01 või meiliaadressil tellimus@reumaliit.ee.  Talvises ReumaKirjas tuleb juttu (väljavõte ReumaKirjast):"Lõppenud aastal diskuteeriti... Loe edasi
Eesti Reumaliit (edaspidi ERL) on katuseorganisatsioon 12 liikmesühingule (ligi 1 000 liikmega) üle Eesti. Eestis elab ligikaudu 250 000 reumaatilisi haigusi põdevat inimest. ERL on loodud selleks, et toetada kõiki reumaatilisi haigeid, pakkudes koos oma liikmesühingutega igakülgset ja adekvaatset informatsiooni haigustest ning toimetulekust. Kaudselt on ERLi... Loe edasi
1
2
3
4

Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI REUMALIIT PÕHIKIRI

ÜLDSÄTTED
 
1. Mittetulundusühing Eesti Reumaliit (edaspidi ERL) on reumaatiliste haigete (edaspidi reumahaigete) ühinguid ja reumahaigetega tegelevate isikute ühinguid vabatahtlikkuse alusel ühendav iseseisev, kasumit mittetaotlev, avalikes huvides ja heategevuslikult tegutsev üle-eestiline ühendus, mis asub Tallinnas.
 
2. ERL põhieesmärkideks on kaasa aidata reumahaigete ravile ja nende elu kergendamisele ning reumahaiguste ennetamisele.
 
3.ERL tegutseb tihedas koostöös tervishoiuasutustega, kodanikuühendustega, vastava uurimissuunaga teadusasutustega ning rahva tervise säilitamise ja parandamise eesmärgil tegutsevate teiste organisatsioonidega.
 
4. ERL võib vastavalt seadusele vastu võtta abirahasid, annetusi ja pärandusi, välja anda stipendiume, tegeleda koolitustegevusega ning korraldada tasulisi üritusi.
 
LIIKMELISUS
 
5. Ühingul on liikmed, auliikmed ja toetajaliikmed. Auliikmetele ja toetajaliikmetele ei rakendu seadusest ja põhikirjast tulenevad ERLi liikmete õigused ja kohustused.
 
6. Liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga Eestis registreeritud juriidiline isik, kelle tegevus aitab kaasa ühingu eesmärkide saavutamisele.
 
7. Ühingul on õigus moodustada haiguspõhiseid tugigruppe ning nende tööd korraldab juht, kellel on õigus osa võtta ühingu tööst. Ühingul on õigus moodustada Nõuandev Koda, kuhu kuuluvad liidu tegevuse jaoks olulised spetsialistid.
 
8. ERL liikmeks astumiseks esitatakse ERL juhatusele ettenähtud vormil avaldus ja registreeritud põhikirja koopia ning majandusaasta aruanne. Liikmeks vastuvõtmise otsustab ERL juhatus kuu aja jooksul või juhatuse otsusega mittenõustumisel järgmine üldkogu.
 
9. Kõik liikme õigused ja kohustused tekivad pärast jooksva aasta liikmemaksu tasumist. Iga-aastase liikmemaksu peab liige tasuma Üldkogu poolt määratud tähtajaks.
 
10. Liikmete ja maksude arvestust peab juhatus.
 
11. ERL väljaastumiseks esitab liige juhatusele avalduse, mis rahuldatakse järgmisel Üldkogul, kui liige on tasunud oma võlad ERL ees, sh jooksva aasta liikmemaksu.
 
12. Liikme võib ERL välja arvata Üldkogu otsusega kui liikme tegevus on vastuolus ühingu põhikirja, eesmärkide ja kodanikeühenduste eetikakoodeksiga või kui ta ei tasu liikmemaksu.
 
13. ERL liikmete õigused ja kohustused tulenevad seadusest, põhikirjast ja Üldkogu otsustest.
 
14.Liikmel on õigus võtta hääleõigusega osa Üldkogust; valida ning olla valitud juht- ja kontrollorganitesse.
 
15. Liikmel on õigus osa võtta Ühingu tööst, teha ettepanekuid ja saada teavet ühingu tegevusest ning esitada auliikme kanditaat
 
16. Liikmel on õigus astuda ühingust välja kirjaliku avalduse alusel.
 
17. Iga ühingu liige võib samaaegselt kuuluda mõnesse teise ühingusse, samuti ühing ise võib astuda teise organisatsiooni, ühingu või liidu liikmeks nii kodu- kui välismaal. 
 
JUHTIMINE
 
18. Ühingu juhtorganid on Üldkogu ja juhatus ning kontrollorganiks on revisjonikomisjon.
 
19. Üldkogu toimub vähemalt üks kord aastas seadusega ette nähtud juhtudel ja korras. Üldkogu kokkukutsumisest teatatakse vähemalt 14 kalendripäeva ette e-posti teel. Üldkogu on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust. Üldkogust võib osa võtta Skype teel, mille käigus tehtud otsused peab kirjalikult kinnitama. 
 
20. Üldkogul osalemiseks ei või liikmesühing anda volitust teisele liikmesühingule, vaid volitus tuleb anda oma ühingu (juhatuse)liikmele.
 
21. Üldkogude vahelisel ajal täidab Üldkogu ülesandeid viie kuni seitsmeliikmeline juhatus.
 
22. Juhatusse kuuluvad isikud valib ERL liikmete poolt esitatud kandidaatide seast vastavalt seadusele neljaks aastaks. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne volituste lõppemist, teatades sellest Üldkogule vähemalt kuu aega ette.
 
23. Juhatus kinnitab enda töökorralduse ning valib endi seast esimehe.
 
24. Juhatus kohustub andma ülevaate ühingu tööst Üldkogul.
 
25. Ühingut esindab kõigis õigustoimingutes kas Ühingu juhatuse esimees või kaks juhatuse liiget koos.
 
26. Juhatuse töö üle teostab järelevalvet kolmeliikmeline revisjonikomisjon.
 
27. Revisjonikomisjoni liikmed valitakse neljaks aastaks.
 
28. Revisjonikomisjon esitab revideerimisakti juhatusele tutvumiseks ning Üldkogule aruandeperioodil kulutatud varade ja Ühingu tegevuse üle.
 
LÕPPSÄTTED
 
29. Kõigis olukordades, mida pole põhikirjaga ette nähtud, kohaldatakse seaduses sätestatut.
 
30. ERL ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.
 
31. Likvideerimisel allesjäänud vara antakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas olevale või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
 
Kinnitatud Üldkogul: 07.12.2013.a.
 
 
ManusSuurus
ERL Nõuandva Koja Statuut85.11 KB
ERL Eetikakoodeks49.23 KB